Zatrudniając ponad 7 500 specjalistów, Sii jest liderem doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, oraz usług inżynieryjnych i biznesowych w Polsce. Nasi eksperci realizują projekty dla wiodących firm z Polski i świata, z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, branży Hi-tech, sektora medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz usług użyteczności publicznej. Do klientów firmy należą m.in. Puma, Qiagen, Worldline, ING czy Reckitt.

Wśród usług, które Sii dostarcza swoim klientom, wymienić można między innymi:

 • opracowywanie nowoczesnych oprogramowań, tworzenie rozwiązania w zakresie RPA, rozwiązań chmurowych, cyfrowej obsługi klienta, handlu elektronicznego,
 • zwiększanie efektywności sprzedaży online i procesów marketingowych,
 • automatyzacja procesów i maszyn, a dzięki programistycznemu zapleczu, również kompleksowe rozwiązania Industry 4.0,
 • rozwój i walidacja zarówno prostych systemów wykorzystujących tryby niskiego poboru mocy, jak i rozbudowanych rozwiązań pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych,
 • inteligentne, wielokanałowe rozwiązania, zwiększające zaangażowanie klientów,
 • usługi testowe z obszaru continuous testing, testów wydajnościowych, bezpieczeństwa oraz automatyzacji testów każdego rodzaju technologii,
 • usługi doradcze, wdrożenia, upgrade’y oraz utrzymanie i rozwój Microsoft Dynamics 365 (ERP, CRM, Power Apps),
 • wsparcie w ochronie systemów IT, zapobieganiu naruszeniom bezpieczeństwa danych i wykrywaniu zagrożeń cybernetycznych,
 • wdrażanie rozwiązań analityki danych w oparciu o nowoczesne narzędzia do raportowania — Power BI, Qlik Sense, Tableau.

     

 

Firma rozpoczęła swoją historię jako jednoosobowy start-up i istnieje na rynku od 2006 roku. Obecnie posiada oddziały w 16 największych miastach Polski, między innymi Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku czy Lublinie.

Pełna oferta i informacje o przedsiębiorstwie znajdują się na stronie: https://sii.pl/, dostępnej w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

LinkedIn: Sii Poland: Moja firma | LinkedIn

Facebook: Facebook

Instagram: Sii Polska (@siipolska) • Zdjęcia i filmy na Instagramie


      

 


Employing over 7,500 specialists, Sii is the largest provider of technology consulting, digital transformation, business services, and engineering services in Poland. Sii Poland's experts carry out projects for leading companies from Poland and around the world, from sectors such as automotive, banking and finance, hi-tech, medical, retail, logistics, and public utilities. The company's clients include Puma, Qiagen, Worldline, ING, Reckitt, among others.

Among the services that Sii provides to its clients, we can list:

 • Developing modern software, creating solutions in the field of RPA, cloud solutions, digital customer service, and e-commerce.
 • Increasing the efficiency of online sales and marketing processes.
 • Process and machine automation, and thanks to the programming background, also comprehensive Industry 4.0 solutions.
 • Development and validation of both simple systems using low power modes, and complex solutions operating under the control of operating systems.
 • Intelligent, multichannel solutions that increase customer engagement.
 • Testing services in the area of continuous testing, performance testing, security, and automation of tests of every kind of technology.
 • Consulting services, implementations, upgrades, and maintenance and development of Microsoft Dynamics 365 (ERP, CRM, Power Apps).
 • Support in the protection of IT systems, preventing data security breaches, and detecting cyber threats.
 • Implementing data analytics solutions based on modern reporting tools — Power BI, Qlik Sense, Tableau.

The company began its history as a one-person start-up and has been on the market since 2006. It currently has branches in 16 of Poland's largest cities, including Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Gdansk, and Lublin.

The full offer and information about the company can be found on the website: https://sii.pl/, available in three language versions: Polish, English, and German.

LinkedIn: (10) Sii Poland: Moja firma | LinkedIn

Facebook: Facebook

Instagram: Sii Polska (@siipolska) • Zdjęcia i filmy na Instagramie